Νέο Διάταγμα για Αύξηση Ενοικίων (Ενοικιoστάσιο)

Το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετικό διάταγμα το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13/04/2023, καθόρισε στο 6% το ανώτατο όριο για το ποσοστό αύξησης στα ενοίκια για ενοικιάσεις υποστατικών που εμπίπτουν στο ενοικιοστάσιο για την περίοδο από 22/04/2023-21/04/2025. Τα τελευταία 10 έτη με βάση τα εκάστοτε διατάγματα το ποσοστό αύξησης ήταν 0%.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία στην περίπτωση που η αύξηση του ενοικίου με βάση το επιτρεπόμενο ποσοστό του 6% οδηγεί στον καθορισμό ενοικίου χαμηλότερου από το 90% του μέσου όρου των ενοικίων της μικρής περιοχής, προβλέπεται καθορισμός μέσω Δικαστηρίου ενοικίου ίσου προς το 90% του μέσου αυτού όρου, παρά το γεγονός ότι η αύξηση αυτή υπερβαίνει το ποσοστό του 6%.

Για το πως επηρεάζεται από το εν λόγω διάταγμα μια ενοικίαση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων το κατά πόσο η ενοικίαση διέπεται από τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, εάν υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο και πότε έγινε η τελευταία αύξηση ενοικίου.

Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο μας αναφορικά με ενοικιάσεις και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.